شهریور ۲۷, ۱۳۹۵

کمبود آب

 

 

۱کمبود آب را جدی بگیریم

قطع آّب شرب هم اکنون در چند شهر ایران

قطع آّب شرب هم اکنون در چند شهر ایران

قطع آّب شرب هم اکنون در چند شهر ایران

قطع آّب شرب هم اکنون در چند شهر ایران

قطع آّب شرب هم اکنون در چند شهر ایران

قطع آّب شرب هم اکنون در چند شهر ایران

قطع آّب شرب هم اکنون در چند شهر ایران

قطع آّب شرب هم اکنون در چند شهر ایران

قطع آّب شرب هم اکنون در چند شهر ایران

قطع آّب شرب هم اکنون در چند شهر ایران

کمبود آب را جدی بگیریم کمبود آب را جدی بگیریم کمبود آب را جدی بگیریم کمبود آب را جدی بگیریم کمبود آب را جدی بگیریم کمبود آب را جدی بگیریم کمبود آب را جدی بگیریم کمبود آب را جدی بگیریم